+45 82 82 81 81

Alle starter som servicemedarbejdere eller klagebehandlere (sagsbehandlere).

Om du går videre fra én funktion til en anden, kommer an på din indstilling og indsats - men også på, hvor langt du er i studieforløbet, når du begynder hos os, og selvfølgelig på, om der er en ledig stilling.

Typisk sker overgangen fra én stilling til en anden glidende, og måske bestrider du i en længere periode to funktioner. Under alle omstændigheder hjælper du ved behov fortsat til i de funktioner, du tidligere har haft.

Servicemedarbejder, Bestillingsservice

Bestillingsservice varetager navnlig administration, udstedelse og udsendelse af parkeringstilladelser mv.

Jobbet lærer dig bl.a. vigtigheden af overblik, orden og systematik.

Teamleder, Bestillingsservice

Teamlederen er ansvarlig for, at Bestillingsservice altid er korrekt bemandet og fungerer optimalt.

Klagebehandler, Klagecenter

Klagebehandlerne tager sig af skriftlige henvendelser fra bilister, der er blevet pålagt en kontrolafgift for en parkeringforseelse og ønsker at klage over den. Klagebehandlerne kommunikerer herunder med parkeringsselskabets mellemledere og parkeringsvagter, pladsejere, parkanternes advokater og andre.

Jobbet giver dig vigtig øvelse i hurtigt at kunne skære ind til kernen af et problem og stor erfaring i præcis, korrekt og formålsfremmende kommunikation med vidt forskellige persontyper.

Teamleder, Klagecenter

Som teamleder leder du de typisk 7-8 medarbejdere i klagecenteret, sørger for vagtplanen, oplærer nye klagebehandlere og sikrer, at klagerne besvares hurtigt og korrekt - samtidig med at du går forrest med den praktiske klagebehanliing.

Retssagsbehandler, betalingspåkrav

Her får du stor rutine i at udfærdige og ekspedere betalingspåkrav og lejlighed til at følge sagernes gang gennem byret og fogedret.

UNIVERSADVOKATER indgiver mange tusinde betalingspåkrav og stævninger til retterne hvert år.

Retssagsbehandler, stævninger

Du bliver fortrolig med, hvorledes en stævning udfærdiges og ekspederes via domstolenes sagsportal.

Compliance, klient- og sagscontroller

Her er du inde i vores maskinrum, hvor vigtige ting vedrørende den administrative del af sagsbehandlingen på et advokatkontor foregår - ting, som du senere som advokat skal have inde på rygraden.

Du er bl.a. med til at sikre, at

 • klient- og modpartsdata er korrekte og fuldstændige
 • klienter ikke dobbeltoprettes i vores it-system
 • identitetsdokumentation er registreret
 • der ikke foreligger interessekonflikter
 • der er afgivet oplysning om ydelse og pris mv.
 • sager ikke er uden aktivitet
 • sagerne økonimisk og konteringsmæssigt er afsluttet korrekt
 • persondatabeskyttelsesreglerne er overholdt.

Jobbet omfatter tillige compliance-opgaver for flere af vores klienter/søstervirksomheder.

Vise ord

"Jeg er mod enhver forandring - også til det bedre."
 
Højesteretssagfører Ebbe Suenson
 

Juridisk sagsbehandler, inkasso og retssager

Du får - sammen med erfarne jurister og advokatsekretærer - ansvaret for en portefølje af nogle af vores små og mellemstore erhvervsklienters inkasso- og retssager.

Der kan være tale om nogle få sager om året for den enkelte klient - eller om rigtigt mange. Du får typisk et betydeligt indblik i en række virksomheders og en eller flere branchers arbejdsgange og juridiske udfordringer.

Her er nogle af de opgaver, du arbejder med:

 • Du er på forskellig måde med til at tage mod nye klienter.
 • Du gennemgår nye sager og tjekker, at alle oplysninger og bilag er med, og at alt i øvrigt er i orden.
 • Du forholder dig til eventuelle indsigelser fra modparten.
 • Du forsøger at få modparten til at anerkende kravet, og du følger telefonisk og skriftligt op, hvis modparten ikke reagerer
 • Du udfærdiger betalingspåkrav og stævninger, og du laver måske udkast til yderligere processkrifter.
 • Du deltager i telefoniske fogedretsmøder.
 • Du informerer og servicerer klienterne og sørger i det hele for, at de har al mulig grund til at være tilfredse.

Hvad er UNIVERSADVOKATERs jobagent og jobbank?

Redaktør

Som redaktør har du det daglige ansvar for opdatering af vores mange hjemmesider og for vores tilstedeværelse på sociale medier.

Herudover arbejder du med vores bogforlag BOGUNIVERS.

Trainee

Som trainee er du nået så langt, som du kan, som studerende hos UNIVERSADVOKATER.

Inden da har du været gennem et længere forløb som studentermedarbejder, du har bevist, hvad du indeholder, og du og vi har synkroniseret vores fremtidsplaner.

Du har stadig en væsentlig del af din portefølje fra jobbet som juridisk sagsbehandler, men porteføljen justeres mere og mere i forhold til den retning, du fagjuridisk bevæger dig i.

Du har i samråd med os valgt retning, hovedarbejdsområde og speciale(r). Det kunne, med helt tilfældige eksempler, være

 • Erhvervsret - selskabsret - selskabsstiftelse og -omdannelse.
 • Privates retsforhold - familieret - ægtepagter og testamenter.
 • Erhvervsret - kontrakter - internationale kontrakter

Måske er vi samtidig blevet enige om, at du skal fokusere på en bestemt branche - turisme, transport, detailhandel, boligforeninger, hvem ved?

Vi sørger for, at du i videst muligt omfang bliver inddraget i sagsbehandling inden for dit interessefelt, og for at du systematisk dygtiggør dig ved kursusdeltagelse og gennemgang af litteratur og praksis.

Du (og/eller en anden trainee)

 • står for indledende interviews og grovudvælgelse af studenteransøgere
 • har lederansvaret for den samlede gruppe af advokattrainees
 • har andre administrative funktioner (fx domæneadministration eller vedligeholdelse af vores paradigmesamling eller vores interne advokaetiske regelsæt)
 • udarbejder responsa, laver udkast til kontrakter, breve mv., foretager informations-, doms- og litteratursøgning, arbejder med på forskellige sager og
 • bliver involveret i meget, meget mere.

På dette trin opnår du en særstatus i forhold til de øvrige advokattrainees: For eksempel

 • deltager du i firmaets juristmøder og alle sociale arrangementer for juristerne
 • bliver du udstyret med eget visitkort
 • får din egen personlige bærbare pc og smartphone til rådighed
 • bliver du omfattet af UNIVERSADVOKATERs sundhedsforsikring.

Her går det videre
... måske